Powierzenie realizacji zadania  z zakresu zdrowia publicznego na rok 2022

Dyżur w Centrum Rodziny i Praw Dziecka

W terminie 2022-02-01 - 2022-06-15

 

Zadanie publiczne: Prowadzenie punktu konsultacyjno-wspierającego dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą.

1) diagnozowanie potrzeb i zasobów w zakresie uzależnienia, przemocy i wykluczenia społecznego,

2) udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad socjalnych, terapeutycznych i profilaktycznych w sprawach uzależnienia i przemocy w rodzinie,

3) udzielanie stosownego wsparcia w przypadku rozpoznania przemocy w rodzinie oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy,

4) udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy w wyspecjalizowanych placówkach i instytucjach,

5) współpraca z innymi podmiotami w zakresie wspierania i informowania osób zagrożonych uzależnieniem, przemocą i wykluczeniem społecznym

 

Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na rok 2022

Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach uniwersalnej profilaktyki pozytywnej Organizacja cyklicznych warsztatów profilaktycznych sceniczno- teatralnych z elementami akrobatyki

 

Profilaktyczne warsztaty sceniczno- teatralne z elementami akrobatyki

W terminie 2022-02-01 - 2022-06-17

 

Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na rok 2022

Wspieranie programów dot. przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach profilaktyki selektywnej „Po zdrowie aktywnie i kreatywnie ”

 

GRA TERENOWA W OLSZTYNIE „Po zdrowie aktywnie i kreatywnie ”

W terminie 2022-04-04 - 2022-08-30