STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE

 
 
Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zwane dalej „Towarzystwem”, jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

 

2. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób. 

 

3. Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Korzysta z ich doświadczeń oraz dorobku. 

 

4. Tożsamość Towarzystwa kształtowana jest w oparciu o zasady:

· równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,

· sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka,

· tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,

· integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych i dyskryminowanych,

· działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

 

5. Towarzystwo działa w zgodzie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w dialogu społecznym z władzą publiczną.

 

§ 2

 

1. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Osobowość prawną mogą posiadać jednostki organizacyjne Towarzystwa, po spełnieniu warunków określonych w § 23 ust. 2.

 

2. Towarzystwo posiada własny sztandar. 

 

3. Towarzystwo posiada własne logo, którym jest znak towarowy ”Przyjaciel Dziecka” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 199447. Znak w kolorach: biały, granatowy, złoty przedstawia dużą i małą dłoń, wpisane w owal z napisem „Przyjaciel Dziecka” w dolnej części owalu. 

 

§ 3

 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą krajowych władz Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

 

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci.

 

2. Towarzystwo reprezentuje organizacje, których jest członkiem, za ich zgodą i w określonym przez nie zakresie.

§ 5

 

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i ochotniczej członków oraz wolontariuszy.

 

2. Towarzystwo dla realizacji celów statutowych, może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników. Pracownicy uczestniczą w działalności Towarzystwa i wspierają jego rozwój.

 

3. W uznaniu wysiłku i ofiarności osób działających na rzecz i dla dobra dzieci, Towarzystwo może ustalać i nadawać indywidualnie lub zbiorowo odznaki, tytuły honorowe, wyróżnienia, według zasad i trybu określonych w regulaminach zatwierdzanych przez Zarząd Główny. 

 

 
Dział II

 
CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 6

 

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

 

1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,

 

2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, 

 

3) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,

 

4) pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw, 

 

5) inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,

 

6) zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,

 

7) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,

 

8) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

 

9) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

 

 

§ 7

 

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,

 

2) realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii oraz z innych dziedzin z własnej inicjatywy, zlecanych lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne, 

 

3) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,

 

4) promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,

 

5) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,

 

6) udzielanie pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

 

7) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności, 

 

8) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,

 

9) upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,

 

10) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych,

 

11) organizację środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka, zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, 

 

12) inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację podczas konkursów, przeglądów artystycznych, festynów, festiwali itp.,

 

13) organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,

 

14) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci oraz podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa,

 

15) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, 

 

16) prowadzenie wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych promujących działalność TPD,

 

17) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,

 

18) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

 

§ 8

 

1. W ramach działalności statutowej - po spełnieniu przewidzianych prawem warunków - Towarzystwo organizuje i prowadzi szkoły, placówki i formy edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, lecznicze, a w szczególności:

 

1) placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, grupy przedszkolne, przedszkola integracyjne, specjalne i inne),

 

2) szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno–wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki socjoterapii,

 

3) placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pracowników socjalnych oraz inne formy kształcenia ustawicznego i dokształcania dorosłych,

 

4) placówki opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności: 

a) placówki wsparcia dziennego jak: świetlice ( dziecięce, środowiskowe, socjoterapeutyczne), kluby, ogniska wychowawcze, dziecińce wiejskie, 

b) placówki rodzinne – rodzinne domy dziecka, 

c) placówki interwencyjne - pogotowia rodzinne i pogotowia opiekuńcze,

 

5) placówki oświatowo-wychowawcze: ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ośrodki politechniczne, ogrody jordanowskie, szkolne schroniska młodzieżowe,

 

6) placówki profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci z zaburzeniami socjalizacji ; alternatywne formy resocjalizacji w środowisku otwartym oraz inne działania na rzecz dzieci niedostosowanych społecznie,

 

7) ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: wczesnej interwencji, mediacji i pomocy rodzinie, interwencji kryzysowej,

 

8) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

 

9) zajęcia rehabilitacyjne i placówki dla niepełnosprawnych: ośrodki, poradnie, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, 

 

10) placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne), place gier i zabaw i inne,

 

11) poradnie: psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne, młodzieżowe, społeczno-prawne, inne.

 

2. Placówki, o których mowa w ust. 1 mogą funkcjonować samodzielnie lub w zespołach placówek mających charakter centrów albo ośrodków pracy środowiskowej. 

 

§ 9

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej ”ustawą”, Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną. 

 

2. Wykaz działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu Art.8. ustawy.

1) współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu;

   

2) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci;

   

3) promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawcza, sadem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem;  

   

4) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności;

   

5) upowszechnienie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym;

   

6) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych;

   

7) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa;

   

8) prowadzenie działalności charytatywnej;

   

9) placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – rodzinne domy dziecka;

   

10) placówki interwencyjne – pogotowia i rodzinne pogotowia opiekuńcze.

 

3. Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu Art.8. ustawy:

 

1) udzielenie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę;

   

2) rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizację ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych;

   

3) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii;

 

4) organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacje;

   

5) organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

   

6) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa;

   

7) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych;

   

 

8) placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, grupy przedszkolne, przedszkola integracyjne, specjalne i inne), dziecińce wiejskie;

 

9) szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii;

   

10) placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy kształcenia i dokształcania dorosłych;

   

11) placówki wsparcia dziennego jak: świetlice dziecięce, świetlice socjoterapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze;

   

12) ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej;

   

13) placówki rehabilitacyjne: poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych;

   

14) placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne), place gier i zabaw, ogrody jordanowskie i inne;

   

15) poradnie: psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne, rehabilitacje, społeczno prawne, inne.

   

4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań 

należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Towarzystwa.

 

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust. 3 i 3 wymaga wyodrębnienia tych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

 
Dział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

 

§ 10

 

1. Członkami Towarzystwa są osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych

§ 11

 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która składa deklarację przystąpienia do Towarzystwa i realizacji jego celów statutowych. Potwierdzeniem członkostwa jest legitymacja i systematyczne opłacanie składek.

 

2. Przyjmowanie oraz skreślanie członków należy do kompetencji zarządu koła.

 

3. Członek może działać również poza kołem. Przyjmowanie i skreślanie tych członków należy do kompetencji właściwego terytorialnie zarządu oddziału.

 

§ 12

 
1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami statutu,

2) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

3) podejmować wszelkie działania w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone,

4) uczestniczyć w zebraniach szkoleniowych,

5) występować do władz Towarzystwa wszystkich szczebli z wnioskami i skargami.

 

2. Członkowie wspierający reprezentowani są przez swoich pełnomocników lub działają osobiście.

 

3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia w ust. 1 pkt 1 i 3-5.

 

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego Towarzystwa należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2) aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa, dawanie swoją postawą przykładu właściwego stosunku do dziecka, obrona dziecka krzywdzonego,

3) czynne popieranie celów Towarzystwa,

4) opłacanie składek członkowskich.

§ 14

 

1. Przynależność członka zwyczajnego do Towarzystwa ustaje w przypadku:

1) ustąpienia, rezygnacji zgłoszonej na piśmie przez członka,

2) skreślenia,

3) usunięcia z Towarzystwa,

4) ubezwłasnowolnienia członka,

5) śmierci członka,

6) rozwiązania Towarzystwa.

 

2. Skreślenie członka może nastąpić na podstawie uchwały zarządu koła lub zarządu oddziału, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Towarzystwa. Od tej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do jednostki bezpośrednio nadrzędnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

3. Usunięcie z Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały zarządu koła lub zarządu oddziału, gdy członek w rażący sposób narusza postanowienia statutu, albo niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet Towarzystwa. Od tej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania się do jednostki bezpośrednio nadrzędnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

§ 15

 

1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna i fizyczna deklarująca czynne poparcie dla celów Towarzystwa, mająca swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

 

2. Przyjmowanie oraz skreślanie członków wspierających należy do kompetencji zarządów kół i oddziałów terenowo właściwych dla miejsca działania członka wspierającego.

 

3. Przynależność członka wspierającego do Towarzystwa ustaje w przypadku:

1) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie,

3) rozwiązania Towarzystwa.

§ 16

 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz dzieci.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału Regionalnego.

3. Prawa i obowiązki członków honorowych:

1) udział (bez głosu decydującego), we wszystkich posiedzeniach organów Towarzystwa,

2) uczestniczenie w zebraniach, odczytach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo,

3) posiadanie legitymacji organizacyjnej,

4) przestrzeganie statutu i uchwał Towarzystwa,

5) czynne popieranie celów Towarzystwa.

 

§ 17

 

Członków zrzeszonych w kołach i oddziałach Towarzystwa wiążą statut, uchwały, regulaminy i decyzje jego organów.

§ 18

Prawa i obowiązki członków będących pracownikami Towarzystwa podlegają odrębnym regulacjom prawnym.

 
Dział IV

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA, WŁADZE
i OSOBOWOŚĆ PRAWNA TOWARZYSTWA

 

Struktura Towarzystwa

 

§ 19

 

1. Dla realizacji celów statutowych, tworzy się koła i oddziały, które są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.

 

2. Koła mogą działać samodzielnie lub dobrowolnie zrzeszać się w oddziały. 

 

3. Oddziały Towarzystwa, w zasadzie odpowiadają strukturze administracyjnej kraju, to znaczy mogą być tworzone oddziały gminne (dzielnicowe), miejskie, powiatowe i regionalne - odpowiadające obszarowi województwa. 

 

4. Mogą być tworzone oddziały okręgowe obejmujące część obszaru danego województwa.

 

5. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, oddziały, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą spełniać w miejscu swojej siedziby zadania oddziałów miejskich. 

 

6. Koła i oddziały działające na terenie danego województwa podlegają oddziałowi regionalnemu, oddziały regionalne Zarządowi Głównemu, w zakresie określonym przez statut oraz stosownie do statusu prawnego danej jednostki. 

 

7. Oddziały regionalne poprzez swoich przedstawicieli powołują Zarząd Główny Towarzystwa.

 

8. Kadencja władz wszystkich ogniw Towarzystwa trwa 4 lata.

 
Władze Towarzystwa

 

§ 20

 

1. Władzami krajowymi Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Władzami oddziału regionalnego są:

1) Regionalny Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Regionu,

3) Regionalna Komisja Rewizyjna.

3. Władzami oddziału są:

1) Zebranie Delegatów,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału,

4) Ilekroć mowa o władzach oddziału, należy przez to rozumieć władze oddziałów, o których mowa w § 19 ust. 3 i 4. 

4. Władzami koła przyjaciół dzieci są:

1) Walne Zebranie Członków Koła,

2) Zarząd Koła,

3) Komisja Rewizyjna Koła.

 

§ 21

 

1. Komisje rewizyjne wszystkich szczebli organizacyjnych Towarzystwa są statutowym organem kontroli, niezależnym od organu zarządzającego ( zarządu koła , oddziału).

2. Członkowie komisji rewizyjnych:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

3) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji lub zwrotu 

poniesionych kosztów w wysokości wyższej niż określone odrębnymi przepisami.

 

§ 22

 

 

Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby uczestników zebrania, głosowanie może być tajne.

 
Osobowość prawna

 

§ 23

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci posiada osobowość prawną pochodzącą z aktu rejestracji sądowej Towarzystwa.

 

2. Koła i Oddziały Towarzystwa nabywają osobowość prawną z mocy niniejszego statutu pod warunkiem:

1) spełnienia kryteriów określonych przez Zarząd Główny i po uzyskaniu zgody Zarządu Regionu, 

2) uzyskania wpisu do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez sąd właściwy ze względu na obszar ich działalności - Krajowy Rejestr Sądowy.

 

3. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, uzależniona jest od bytu Towarzystwa.

 

4. Jednostki organizacyjne Towarzystwa po uzyskaniu osobowości prawnej pozostają integralną częścią struktury organizacyjnej Towarzystwa oraz działają w ramach niniejszego statutu, a ponadto:

 

1) podlegają oddziałowi na terenie którego działają, realizują uchwały władz nadrzędnych Towarzystwa,

 

2) posiadają zdolność sądową i zdolność do czynności prawnych, które te jednostki mogą prowadzić samodzielnie w ramach statutu,

 

3) ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za zaciągnięte zobowiązania finansowe.

 

5. Oddziały i koła nie posiadające osobowości prawnej, w zakresie uprawnień wynikających z posiadania tej osobowości, działają na podstawie pełnomocnictw wydanych im przez jednostki nadrzędne posiadające osobowość prawną.  

 
Koła Przyjaciół Dzieci

 

§ 24

 

1. Podstawową terenową jednostką organizacyjną (ogniwem) Towarzystwa jest koło przyjaciół dzieci.

 

2. Koła przyjaciół dzieci organizuje się na wniosek co najmniej 5 zainteresowanych osób, w szczególności w środowisku zamieszkania lub pracy, w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych, zdrowotnych. 

 

3. Mogą być organizowane koła specjalistyczne, skupiające osoby o jednorodnych kierunkach zainteresowań i działań:

 

1) podejmujące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych (niepełnosprawnych ruchowo, z cukrzycą, na diecie bezglutenowej, upośledzonych umysłowo, z rozszczepem wargi i podniebienia, z łamliwością kości oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami), 

2) realizujące na rzecz dzieci specjalistyczne zadania artystyczne, naukowe, sportowe, turystyczne i inne.

 

4. Koła, o których mowa w ust 3 działają w strukturze Towarzystwa, realizują cele i zadania statutowe wymienione w § 6-8. Specjalistyczne koła terenowe mogą podlegać bezpośrednio oddziałowi regionalnemu.

 

5. Młodzież, powyżej 16 roku życia może należeć do Towarzystwa i tworzyć koła (środowiskowe, szkolne, akademickie, inne). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. 

 

Władze Koła Przyjaciół Dzieci

§ 25

 

1. Walne Zebranie Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

1) uchwalenie planu działania i planu finansowego koła,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną Koła i członków,

4) podejmowanie decyzji dotyczących absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

5) wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zebranie Delegatów Oddziału lub na Regionalny Zjazd Delegatów w przypadku braku oddziału.

 

 

3. Walne zebranie koła (sprawozdawcze) zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na 2 lata.

 

4. O terminie Walnego Zebrania lub Zebrania sprawozdawczego Zarząd Koła zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed zebraniem.

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła jest zwoływane:

1) na wniosek zarządu wyższego szczebla,

2) na podstawie uchwały Zarządu Koła,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

4) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków koła.

 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła jest zwoływane w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

 

7. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

8. W Walnym Zebraniu Koła udział biorą wszyscy członkowie koła.

 

9. Między Walnym Zebraniem Koła mogą odbywać się zebrania zwoływane przez Zarząd Koła podczas których mogą być podejmowane uchwały.
 
Zarząd Koła

§ 26 

 

1. Zarząd Koła składa się z co najmniej 3 członków.

 

2. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

1) kierowanie działalnością koła,

2) realizowanie uchwał Walnego i Sprawozdawczego Zebrania Koła i nadrzędnych władz Towarzystwa,

3) prowadzenie bezpośrednio działalności statutowej, o której mowa w § 6-8, 

4) opracowanie planu działalności i planu finansowego koła oraz sprawozdań z ich wykonania,

5) przyjmowanie członków koła,

6) gromadzenie środków finansowych na działalność koła i zbieranie składek członkowskich oraz zarządzanie majątkiem koła,

7) uchwalanie regulaminu koła.

 

3. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

4. Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, na zwolnione miejsce, mogą dokooptować do swego składu nowego członka na Zebraniu Zarządu Koła. Liczba dokooptowanych członków nie może wynosić więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.

 

5. Dokooptowanie lub odwołanie członka Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej następuje w formie uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jego członków.

 

6. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby.
 

 
Komisja Rewizyjna Koła

 

§ 27

 

1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli koła, składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

 

2. Komisja kontroluje na bieżąco całokształt działalności koła, a w szczególności gospodarkę finansową, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Koła i Zebraniu Sprawozdawczym zgłasza wniosek w sprawie absolutorium.

 

3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby pełniące w Towarzystwie funkcje podlegające kontroli. § 21 stosuje się odpowiednio.

 

4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

 

5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

 

Oddziały Towarzystwa

 

§ 28

 

1. Oddziały Towarzystwa (dzielnicowe, gminne, miejskie, powiatowe, okręgowe, regionalne) są terenowymi jednostkami organizacyjnymi powołanymi na zasadach określonych w statucie. 

 

2. Uchwałę w sprawie utworzenia oddziału danego szczebla podejmują na zebraniu założycielskim delegaci kół i oddziałów wybrani na walnych zebraniach kół i zebraniach delegatów oddziałów. Liczba delegatów kół i oddziałów na zjazdy odpowiednich oddziałów powinna gwarantować możliwość wyłonie­nia spośród nich członków władz tego oddziału (zarządu i komisji rewizyjnej).

 

3. Protokół z zebrania założycielskiego zarząd nowo powołanego oddziału przesyła odpowiednio do zarządu, na terenie którego działa oraz regionalnego lub głównego.

 

4. Tryb podejmowania decyzji w sprawie tworzenia oddziałów określa § 22 statutu. 

 

5. Rejestr kół prowadzą władze oddziału. Rejestr oddziałów prowadzą władze oddziału regionalnego. Rejestr oddziałów regionalnych prowadzi Zarząd Główny.

 
Zebranie Delegatów

 

§ 29

 

1. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

2. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

1) uchwalenie programu działalności Oddziału,

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz delegatów,

4) podejmowanie decyzji dotyczących absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

5) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

6) wybór delegatów odpowiednio na gminny (dzielnicowy), miejski, powiatowy, okręgowy lub regionalny Zjazd Delegatów,

7) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji zebrania.

 

3. Zebranie Delegatów (sprawozdawcze) jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 2 lata – przyjmuje sprawozdanie za ten okres i udziela absolutorium zarządowi.

 

4. O terminie Zebrania Delegatów Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów na 2 tygodnie przed terminem zebrania.  

 

5. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane:

1) na wniosek Zarządu Regionu,

2) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów kół przyjaciół dzieci działających na terenie oddziału.

 

6. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

 

7. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

8. W Zebraniu Delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym - delegaci kół w proporcji ustalonej przez Zarząd Regionalny w stosunku do liczby członków oraz delegaci wybrani przez członków działających poza kołem, proporcjonalnie do ich liczby,

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz, którzy nie są delegatami kół oraz zaproszone osoby.

 
Zarząd Oddziału

§ 30
 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-15 członków.

 

2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością Towarzystwa na danym terenie,

2) realizowanie uchwał Zebrania Delegatów i nadrzędnych władz Towarzystwa,

3) ustalanie planów działalności statutowej i finansowej oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania; plany te i sprawozdania powinny uwzględniać plany i sprawozdania przedstawiane przez ogniwa działające na terenie oddziału,

4) rejestrowanie kół przyjaciół dzieci i członków działających poza kołem,

5) prowadzenie działalności statutowej, o której mowa w § 6-8 oraz wspieranie pracy kół w tym zakresie,

6) gospodarowanie funduszami i majątkiem Oddziału,

7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i uprawnień,

8) zwoływanie Zebrania Delegatów,

9) powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych zarządu,

10) reprezentowanie Towarzystwa na terenie objętym działalnością Oddziału.

 

3. Postanowienia § 39 ust. 4 pkt 5 oraz ust 5-7 stosuje się odpowiednio.

 

4. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie prezydium w składzie 4-7 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

5. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa na terenie oddziału, w tym: inicjowanie rozwoju organizacyjnego Towarzystwa, wspieranie i nadzorowanie ogniw terenowych w ramach posiadanych kompetencji,

2) realizowanie uchwał Zebrania Delegatów i Zarządu Oddziału,

3) opracowywanie projektu planu działania i planu finansowego Oddziału,

4) zarządzanie środkami majątkowymi oraz pieniężnymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego,

5) reprezentowanie Oddziału Towarzystwa,

6) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów jednostek niższego szczebla oraz rozpatrywanie sporów dotyczących członków zarządów tych jednostek,

7) zawieszanie uchwał Zarządów jednostek niższego szczebla, jeśli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami nadrzędnych władz Towarzystwa albo z przepisami prawa,

8) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu,

9) zwoływanie posiedzenia Zarządu Oddziału. 

 

6. Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 31

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa na terenie oddziału i składa się z 3-5 członków.

 

2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.  

 

3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

 

4. Postanowienia § 21, § 27 ust. 2- 5 i § 41 ust. 1, pkt 2 stosuje się odpowiednio.

 

ODDZIAŁY REGIONALNE

 

§ 32

 

1. Oddział Regionalny swoją działalnością obejmuje obszar województwa.

2. Siedzibą władz Oddziału Regionalnego jest stolica województwa.

3. Dopuszcza się inne umiejscowienie organów władzy Oddziału Regionalnego na mocy uchwały Regionalnego Zjazdu Delegatów.

 

Regionalny Zjazd Delegatów

 

§ 33 

 

1. Regionalny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

2. Do kompetencji Regionalnego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa na terenie regionu,

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Regionu, Regionalną Komisję Rewizyjną i delegatów,

4) podejmowanie decyzji dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu Regionu,

5) wybór Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, zgodnie z limitem ustalonym przez Zarząd Główny,

7) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Regionalnego Zjazdu Delegatów.

 

3. Regionalny Zjazd Delegatów - spośród delegatów, o których mowa w ust 2 pkt 6 desygnuje dwie osoby na członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Zarządu Regionalnego. W szczególnych wypadkach Regionalny Zjazd Delegatów może:

a) w miejsce prezesa na członka Zarządu Głównego desygnować innego delegata,

b) desygnować tylko jednego delegata. 

 

4. Regionalny Zjazd Delegatów (sprawozdawczy) zwoływany jest przez Zarząd Regionu raz na 2 lata.

 

5. O terminie Regionalnego Zjazdu Delegatów wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd Regionu zawiadamia delegatów co najmniej na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia zjazdu.

§ 34

 

1. Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Delegatów jest zwoływany:

1) na wniosek Zarządu Głównego,

2) na podstawie uchwały Zarządu Regionu,

3) na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby oddziałów.

 

2. Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Delegatów jest zwoływany w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

 

§ 35

 

W Regionalnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zebraniach oddziałów, a w przypadku ich braku - kół w proporcji ustalonej przez Zarząd Regionu w stosunku do liczby członków.

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz wojewódzkich, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone.

 
Zarząd Oddziału Regionalnego

 

§ 36

 

1. Zarząd Oddziału Regionalnego używa nazwy: „Zarząd Regionu”; składa się z 7-30 członków.

 

2. Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

1) realizowanie uchwał Regionalnego Zjazdu Delegatów i naczelnych władz Towarzystwa,

2) ustalanie kierunków i planów działalności statutowej i finansowej oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z ich wykonania; plany te i sprawozdania powinny uwzględniać plany i sprawozdania przedstawione przez ogniwa działające na terenie oddziału regionalnego oraz strategię rozwoju regionalnego i lokalnego,

3) gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,

4) decydowanie o sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Regionu,

5) formułowanie przesłanek i wniosków dla polityki regionalnej,

6) zwoływanie Regionalnego Zjazdu Delegatów,

7) powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Regionu i zespołów do realizacji specjalnych zadań na terenie regionu,

8) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia lub rozwiązania zarządu i likwidacji ogniw niższego szczebla,

9) prowadzenie działalności statutowej, o której mowa w § 6-8.

 

3. Postanowienia § 39 ust. 4 pkt. 8 oraz ust. 6 - 7 stosuje się odpowiednio.

 

4. Zarząd Regionu wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5-9 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

5. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Regionu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa na terenie regionu,

2) realizowanie uchwał Regionalnego Zjazdu Delegatów i Zarządu Regionu,

3) opracowywanie projektu planu działalności oddziału, przygotowanie programów o zasięgu regionalnym w zakresie zadań statutowych, przy uwzględnieniu potrzeb i warunków rozwoju regionalnego i polityki regionalnej,

4) Doradztwo, wspomaganie i nadzór nad działalnością kół i oddziałów w zakresie legislacyjnym, merytorycznym i finansowym,

5) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i członków Towarzystwa,

6) opracowanie budżetu zadaniowego,

7) zarządzanie środkami majątkowymi oraz pieniężnymi,

8) reprezentowanie Oddziału Regionalnego Towarzystwa,

9) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oraz rozpatrywanie sporów dotyczących członków zarządów i kół,

10) zawieszanie uchwał zarządów kół i oddziałów, jeśli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami nadrzędnych władz Towarzystwa albo z przepisami prawa.

 

6. Postanowienia § 40 ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna

 

§ 37

1. Regionalna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa na terenie województwa.

2. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.

3. Postanowienia § 21, § 41 ust. 1 i ust. 3 - 6 stosuje się odpowiednio.

 

 

KRAJOWE WŁADZE TOWARZYSTWA

Krajowy Zjazd Delegatów 

 

§ 38

 

1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,

2) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ocena działal­ności Towarzystwa,

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i delegatów,

5) podejmowanie decyzji dotyczących absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

6) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia Zarządu Głównego, 

7) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

9) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

3. Krajowy Zjazd Delegatów (sprawozdawczy) zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na dwa lata – przyjmuje sprawozdanie za ten okres i udziela absolutorium Zarządowi.

 

4. O terminie Krajowego Zjazdu Delegatów wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

 

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:

1) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Regionalnych Towarzystwa.

 

6. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

 

7. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

8. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą: 

 

1) z głosem decydującym delegaci oraz Prezesi Zarządów Regionalnych zgodnie z  

§ 33 ust 2 pkt 6 i ust 3 - wybrani na zjazdach regionalnych oraz 5 delegatów desygnowanych przez ustępujący Zarząd Główny,

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz naczelnych Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami i osoby zaproszone,

3) członkowie honorowi, na zasadach, o których mowa w §16 ust 3, pkt 1

 

 

Zarząd Główny

 

§ 39

 

1. Zarząd Główny jest najwyższa władzą Towarzystwa między zjazdami, kieruje całokształtem działalności. Za swoją działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

 

2. Zarząd Główny składa się z 33 - 37 członków. Utworzony jest na mocy uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród prezesów oddziałów regionalnych oraz delegatów desygnowanych przez Regionalny Zjazd Delegatów, na zasadach o których mowa w 

  § 33, ust 3 i ustępujący Zarząd Główny. 

   

3. W okresie od daty Regionalnego Zjazdu Delegatów (wyborczego) do Krajowego Zjazdu Delegatów - Zarząd Główny działa w niezmienionym składzie. 

 

4. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, 

2) określanie zadań i kierunków współdziałania Towarzystwa zwłaszcza z władzami państwowymi, administracją samorządową, instytucjami, placówkami naukowymi, służbą zdrowia, organami ochrony i pomocy prawnej, organizacjami politycznymi i pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi,

3) ustalanie kierunków i planów działalności statutowej i finansowej oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z ich wykonania; przyjmowanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej, składanych przez Oddziały Regionalne,

4) wspieranie działalności niższych ogniw Towarzystwa przez organizowanie systemu doradztwa, przygotowywanie i prowadzenie programów centralnych, organizowanie działalności szkoleniowej dla ogniw Towarzystwa, w tym opracowywanie i upowszechnianie instrukcji finansowej i gospodarki materiałowej i innych,

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw terenowych, oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających ich kompetencje, 

6) decydowanie o wstąpieniu do międzynarodowych organizacji,

7) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów regionalnych lub rozwiązanie tych oddziałów jeżeli ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa,

8) powoływanie pełnomocnika do wykonania zadania należącego do kompetencji zawieszonego lub rozwiązanego zarządu oddziału regionalnego, zwołanie w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy, Regionalnego Zjazdu Delegatów celem dokonania wyborów przewidzianych w statucie, 

9) wybór Prezydium Zarządu Głównego w składzie 7-13 osób - w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika,

10) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną,

11) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,

12) określanie minimalnej wysokości składek członkowskich,

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu Głównego,

14) podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych dotyczących Towarzystwa,

15) przygotowanie projektu zmian statutu,

16) uchwalanie regulaminów przyznawania odznaczeń i wyróżnień,

17) podejmowanie uchwał w innych sprawach ustalonych w statucie.

 

5. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Prezydium Zarządu Głównego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

 

6. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Głównego albo na skutek potrzeb organizacyjnych Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka. Odwołanie członków Zarządu Głównego może nastąpić samodzielnie przez Zarząd bądź na wniosek Zarządu Regionu, w stosunku do swojego członka, mocą uchwały.

 

7. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Głównego nie może przekraczać 1/3 liczby składu członków tego zarządu.

 

8. Dokooptowanie lub odwołanie członka następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków tego Zarządu.

 

9. Zarząd Główny Towarzystwa aprobuje uchwały Prezydium w sprawie powoływania komisji problemo­wych.

 

10. Zarząd Główny może powoływać krajowe komitety, sekcje i zespoły współdziałające z organizacjami międzynarodowymi lub należące do międzynarodowych organizacji, których celem jest wychowanie i opieka nad dziećmi.

 

11. Krajowe komitety specjalistyczne, działające w ramach TPD, integrują pracę terenowych kół specjalistycznych. Komitety działają według własnych regulaminów, zatwierdzonych przez Zarząd Główny. Przy Zarządzie Głównym mogą działać koła specjalistyczne o zasięgu krajowym.

 

12. Zarząd Główny może powołać jako organ doradczy i opiniotwórczy Radę Społeczną Towarzystwa spośród osób mogących wnieść twórczy wkład w rozwój i doskonalenie działalności Towarzystwa.

§ 40

 

1. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa w celu realizacji zadań statutowych,

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, w kraju i poza granicami,

3) opracowywanie projektów planów działalności, planu finansowego Towarzystwa oraz sprawozdań z ich realizacji,

4) opracowywanie i przedstawianie Zarządowi Głównemu sprawozdań i materiałów na Krajowy Zjazd Delegatów,

5) powoływanie stałych komisji problemowych oraz zespołów do opracowania określonych tematów,

6) ustalanie projektów zasad przyznawania odznak i wyróżnień,

7) zawieszanie lub uchylanie uchwał zarządów niższych ogniw Towarzystwa, jeżeli są one sprzeczne ze statutem, uchwałami nadrzędnych władz Towarzystwa albo z przepisami prawa,

8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządów Regionalnych oraz rozpatrywanie sporów dotyczą­cych członków zarządów regionalnych,

9) inspirowanie, wspomaganie działalności ogniw terenowych,  

10) prowadzenie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny.

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 41

 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa. Do zakresu jej działania należy:

1) dokonywanie, nie rzadziej niż 1 raz w roku, kontroli i oceny całokształtu działalności Zarządu Głównego, 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższych szczebli,

3) wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień, kontrolowanie ogniw niższego szczebla na wniosek odpowiednich ogniw, także tych które posiadają osobowość prawną.

4) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

5) przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących i sekretarza.

 

3. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

 

4. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące w Towarzystwie funkcje podlegające kontroli.

 

5. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

 

6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

7. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.

 

Dział V

 

FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 42  

 

1. Na fundusze i majątek Towarzystwa składają się:

1) prace społeczne członków,

2) składki członkowskie,

3) wpływy ze zbiórek – ofiarność publiczna,

4) dotacje i wpływy na realizację zadań zleconych,

5) darowizny, spadki, zapisy,

6) dochody z majątku Towarzystwa,

7) wpływy z prowadzonej działalności.

 

2. Oddziały Regionalne – na zlecenie jednostek organizacyjnych wchodzących w skład regionu - mogą prowadzić wspólną dla tych jednostek księgowość. Rozliczanie każdej z jednostek w ramach wspólnej księgowości następuje na wniosek oddziału, dla którego prowadzi się odrębną dokumentację.

 

3. Zbiórki pieniężne mogą organizować wyłącznie jednostki posiadające osobowość prawną. Wystąpienie o zezwolenie na prowadzenie zbiórki pieniężnej poza rejonem jednostki wnioskującej wymaga zgody jednostki nadrzędnej.

 

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia są przechowywane przez daną jednostkę organizacyjną wyłącznie na koncie w banku.

 

§ 43

 

1. Towarzystwo może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

 

2. Nieruchomości i aktywa trwałe, będące własnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dniu wpisania do rejestru niniejszego statutu, pozostają własnością Towarzystwa. Do ich zbywania oraz obciążania, a także do podejmowania decyzji dotyczących sposobów wykorzystania upoważniony jest wyłącznie Zarząd Główny w trybie uchwały, – w imieniu którego działają: prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny i skarbnik. Oświadczenie woli w powyższych sprawach składają dwie z wymienionych osób równocześnie.

 

3. Nieruchomości i środki trwałe, które zostały pozyskane przez jednostki posiadające osobowość prawną stanowią własność tych jednostek, jako dobro wspólne.

 

4. Nabywanie, zbywanie i obciążanie składników mienia o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz zawieranie umów i składanie oświadczeń woli należy do kompetencji zarządów tych jednostek w imieniu których działają: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Oświadczenie woli w powyższych sprawach składają dwie z wymienionych osób równocześnie.

 

5. O zamiarze zbycia lub obciążenia składników mienia, o którym mowa w ust. 3 jednostka będąca właścicielem tego mienia informuje Zarząd Główny. Ostateczną decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 4 na wniosek zainteresowanego podejmuje Zarząd Główny w trybie uchwały.  

 

6. Uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Regionalny, a w przypadku jego braku, przez inną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną – upoważnia tę jednostkę (np.: oddział okręgowy, miejski, gminny, dzielnicowy) do wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem o przeniesienie na jego rzecz praw własności aktywów trwałych lub nieruchomości położonych na terenie działania wnioskującego oddziału.

 

 

 § 44  

 

  Niniejszy statut zabrania : 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz Towarzystwa lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

 

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa, 

 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, jego władz lub pracownicy orz ich osoby bliskie.

 

Dział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 45  

 

1. Uchwalenie, zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów.

 

2. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów lub sądu.

 

3. W razie likwidacji Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób.

 

4. Pozostały po likwidacji majątek przekazany będzie na cele opieki nad dziećmi.

 

5. W sprawie likwidacji jednostki Towarzystwa, która posiada osobowość prawną, przepisy ust. 2-4, stosuje się odpowiednio.

 

Dział VII

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 46

 
Oddziały regionalne noszą nazwę w brzmieniu: „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, dalej: nazwa regionu wyrażona przymiotnikiem np.: Mazowiecki, Zachodniopomorski itp., Oddział Regionalny (np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Regionalny). 

 

§ 47

 

W sprawach Towarzystwa, nie uregulowanych w niniejszym statucie, ani w innych obowiązujących przepisach prawnych, rozstrzyga Zarząd Główny.

 

§ 48

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji.